6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”)
USUL VE ESASLARI UYARINCA
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA
AYDINLATMA METNİ

Türkiye’de insan kaynakları yönetimi danışmanlığının öncülüğünü yapmış ve Profil International markasıyla faaliyet göstermekte olan “Profil Danışmanlık Anonim Şirketi” (“Şirket”) olarak, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin, iş birliği yaptığımız veya temasta bulunduğumuz kurumların yönetici, çalışan ve pay sahipleri, adaylarımız ve çalışanlarımız dahil Şirket’imiz ile ilişkili şahısların uhdemizde bulunan kişisel verilerinin korunmasını önemsiyor ve bu meyanda, veri sorumlusu sıfatıyla, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere, ilgili mevzuat çerçevesinde düzenlenmiş tedbirleri alıyoruz.

İşbu aydınlatma metni ile sizleri, KVKK’da düzenlenmiş başlıca hususlara ilişkin olarak, yine KVKK’nın 10. maddesinde düzenlenen aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde bilgilendirmek istiyoruz.

1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Dayandığı İlkeler

Şirket’imizin müşterilerinin hissedar ve çalışanları, adayları ve çalışanları dahil Şirket’imiz ile ilişkili şahısların uhdemizde bulunan kişisel verileri;

1.1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma;
1.2. Doğru ve gerektiğinde güncel olma;
1.3. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme;
1.4. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma; ve
1.5. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme;

prensipleri kapsamında, sunmakta olduğumuz hizmetleri en etkin şekilde yürütmek ve iyileştirmek, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla ve Şirket’in meşru menfaatleri doğrultusunda Şirket’imiz veya Şirket’imizin işbirliği yaptığı veya yetkilendirdiği gerçek veya tüzel kişiler tarafından toplanacak, işlenecek,  kaydedilecek ve/veya muhafaza edilecektir.

2. Müşterilerimize Sunduğumuz Hizmetler

Türkiye İş Kurumu nezdinde lisanslı bir Özel İstihdam Bürosu olarak kurumlara sunmakta olduğumuz başlıca hizmetler şunlardır:

2.1. Kurumlar veya grup şirketleri bünyesinde belirli üst düzey roller için uygun adayların araştırılması ve/veya değerlendirilmesine yönelik danışmanlık;
2.2. Müşterilerimizin belirli sektör ve/veya uzmanlık alanlarına ilişkin aday kitlesini daha iyi kavrayabilmesine yönelik yetenek araştırma ve pazar araştırma çalışmaları; ve
2.3. Kurumları veya grup şirketlerinin çalışanlarına yönelik değerlendirme, liderlik gelişim ve koçluk hizmetleri.

3. İşleyebileceğimiz Kişisel Veriler ve Kaynakları

Veri sorumlusu olarak, kimlik, iletişim, profesyonel özgeçmiş, deneyim, akademik ve mesleki eğitim, referans, profesyonel ve psikometrik değerlendirme, beceriler, mevcut, geçmiş ve hedeflenen ücret bilgilerinizi, görsel ve işitsel verilerinizi toplamakta, işlemekte ve kaydetmekteyiz.

Buna ek olarak 4857 Sayılı İş Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuat uyarınca, çalışanlarımız ile iş ilişkimiz çerçevesinde, ilgili mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, iş güvenliğinin sağlanması, çalışan memnuniyetinin arttırılması nedenleriyle, çalışanlarımızın kişisel verileri, Şirket’imiz veya Şirket’imizin işbirliği yaptığı veya yetkilendirdiği gerçek veya tüzel kişiler tarafından toplanmakta, işlenmekte, kaydedilmekte ve/veya muhafaza edilmektedir.

Ayrıca mal ve/veya hizmet alımı ve/veya işbirliği yaptığımız gerçek kişiler veya tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcilerine ilişkin kişisel veriler de Şirket’imiz veya Şirket’imizin işbirliği yaptığı veya yetkilendirdiği gerçek veya tüzel kişiler tarafından toplanmakta, işlenmekte, kaydedilmekte ve/veya muhafaza edilmektedir.

4. Kişisel Verilerinizin Toplanma ile Kullanım Amacı ve Yöntemleri

Kişisel verileriniz, işbu aydınlatma metninin, “Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Dayandığı İlkeler” başlıklı 1. maddesinde yer alan amaçlar doğrultusunda, doğrudan sizin tarafınızdan veya sizi ve/veya çalıştığınız kurumu temsil eden kişiler tarafından sözlü ve/veya yazılı ve/veya elektronik ortamda bize ulaşabilmektedir. Ayrıca üçüncü kişilerin erişimine açık sosyal medya platformlardan veya sizinle ilgili referans verebilecek farklı üçüncü kişilerden de bilgiler alabilmekteyiz. Bu bilgiler Şirket ve/veya Şirket adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, elektronik posta, form, anket, davetiye, mobil uygulamalar ve benzeri araçlarla, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilecektir.

Topladığımız kişisel verileri işbu aydınlatma metninin 2. maddesinde tanımlanan hizmetlerimiz kapsamında araştırmasını yürütmekte olduğumuz rollerden birine uygunluğunuzu değerlendirebilmek,  Şirket olarak içinde faaliyet gösterdiğimiz pazarlardaki aday kitlelerini daha iyi anlayabilmek veya değerlendirmek, liderlik gelişim ve koçluk çalışmalarına katılabilmenizi sağlamak amacıyla kullanabiliriz.

Araştırmasını yürütmekte olduğumuz rollerden biri ile deneyim ve diğer niteliklerinizin uyumlu olması durumunda, ilgili müşterimizle paylaştığımız uzun liste raporuna bazı kişisel verilerinizi, profilinizi anonimleştirerek dahil edebilir, böylece sizinle bir görüşme yapıp yapmama konusunda müşterimizin karar vermesine yardımcı olabiliriz. Bu tür durumlarda, sizin açık rızanızı almadığımız sürece anonimleştirilmemiş kişisel verilerinizi müşterilerimizle paylaşmadığımızı belirtiriz

Ayrıca sizin açık rızanızı almadığımız sürece herhangi bir rol için müşterimizle tanıştırmak üzere paylaştığımız kısa liste raporumuza da bilgilerinizi dahil etmemekteyiz.

5. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz, işbu aydınlatma metninin, “Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Dayandığı İlkeler” başlıklı 1. maddesinde yer alan amaçlar dahilinde, KVKK ve ikincil mevzuatta düzenlenmiş hükümlere uygun olarak, yurtiçinde ve/veya yurtdışında bulunan Şirket’e özel sunucu / bulut platformunda saklanabilecek, veri işleyenlerimize, iş ve program ortaklarımıza, pay sahiplerimize, ifa yardımcılarımıza, alt yüklenicilerimize, sunduğumuz hizmetin amacı doğrultusunda üçüncü gerçek veya tüzel kişilere, resmi mercilere aktarılabilecektir.

6. KVKK Kapsamındaki Haklarınız

Kişisel verilerin sahibi olarak, KVKK’nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:

 

6.1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
6.2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
6.3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;
6.4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;
6.5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;
6.6. KVKK’nın “Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi” başlıklı 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
6.7. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini istemeniz ve KVKK’nın “Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi” başlıklı 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini istemeniz halinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
6.8. İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve
6.9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme.

İşburada sayılan haklarınızdan birini kullanmak istemeniz halinde, işbu talebinizi, KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle, Şirket’e iletebilirsiniz. Yazılı talebinizi, kendinize ait kişisel veriler ile ilgili olarak, kimliğinizi tevsik eden belgeler ile birlikte, adınızı, soyadınızı ve iletişim bilgilerinizi belirtmek suretiyle, açık ve anlaşılır bir şekilde ve ıslak imzalı olarak Harbiye Mah. Teşvikiye Cd. Belveder Apt. No:15 Kat:6, Şişli, İstanbul 34365 adresine veya veri.sorumlusu@profilinternational.com elektronik posta adresine, güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Saygılarımızla,

Profil Danışmanlık Anonim Şirketi