Valyoubel AG
 
 

Rol

Pozisyon           :Kurumsal Finansman Sermaye Piyasaları Yöneticisi

Raporlama       : Yatırım Bankacılığı Sermaye Piyasalarından Sorumlu Müdür

Sorumluluklar

Hisse Senedi Aracılık İşlemleri

 • Paylarını halka arz etmek isteyecek şirketlere yönelik pazarlama faaliyetleri geliştirmek ve yürütmek
 • Halka arz aracılık faaliyetleri için yeni müşteriler kazanmak
 • Halka arz için Firma ile imzalanacak karşılıklı yükümlülük ve yetki mektubunu Hukuk İşleri Müdürlüğü ile birlikte hazırlamak, imza sürecini takip etmek
 • Firma’ya gerekmesi durumunda denetim, hukuk firması, reklam, iletişim ve diğer alt danışmanları seçmesi konusunda destek olmak
 • Kazanılan müşterinin en uygun halka arz yapısını, zamanlamasını ve yöntemini belirlemek, müşteriye sunmak, ve mutabık kalınan şekilde zaman planı dahil proje planı oluşturmak
 • Yabancı Yatırımcıya satış olması halinde gerekirse yabancı bir yatırım bankası ile konsorsiyum oluşturmak, yabancı yatırım bankası ile iletişimi sağlamak
 • Halka arz için gerekli tüm dokümanların ve formların hazırlanmasında Firma’ya danışmanlık vermek, esas sözleşme tadilinde danışmanlık yapmak, izahname ile birlikte SPK başvurusunun yapılmasını sağlamak
 • Gerekli başvuru formu ve evrakların düzenlenerek, BIST kotasyon başvurusunun yapılmasını sağlamak
 • Yabancı yatırımcı ayağı olması durumunda, yabancı yatırımcılar ile paylaşmak üzere hukuk danışmanı ve yabancı yatırım bankası ile birlikte “Offering Circular” dokümanını hazırlamak ve her türlü riskin raporlanmasını sağlamak
 • Firmanın pay fiyatının belirlenmesi için uluslararası literatürde kabul gören değerleme metotları kullanılarak değerlemesini yapmak ve fiyat tespit raporunu hazırlamak veya diğer bölümlerle koordineli olarak hazırlanmasını sağlama
 • Ürünlerin pazarlanması faaliyetleri kapsamında reklam ajansı ve halkla ilişkiler şirketlerinin seçiminde Firma’ya destek olmak, poster, broşür ve resmi ilanların hazırlanması aşamalarında müşteri ile halkla ilişkiler şirketi arasında koordinasyonu sağlamak,  SPK onayını almak, basımı ve dağıtılması sağlamak
 • Yabancı yatırımcıya satış olması halinde yatırımcılardan randevu alınmasını organize etmek,  yabancı yatırım bankası ile birlikte yatırımcı sunumunu hazırlamak ve ziyaret programının oluşturulması akabinde road-show düzenlemek
 • Yurtiçi satış için konsorsiyum oluşturulması amacıyla aracı kurumlara yönelik analist sunumu gerçekleştirmek ve konsorsiyum katılımcılarını belirleyerek konsorsiyum sözleşmesinin imzalanmasını sağlamak
 • Aracı kuruluşların taleplerini internet ortamında girecekleri ve banka tarafından izlenecek teknik altyapının oluşturulmasını sağlayarak aracı kuruluşları bilgilendirmek
 • Talep toplamanın gerçekleştirilmesi ardından aracı kuruluşlardan gelen bilgilerin konsolide edilmesini, tahsisat oranları çerçevesinde Hazine ve Sermaye Piyasaları Operasyonu Departmanı tarafından pay dağıtım listelerinin oluşturulmasını sağlamak, bu listeleri SPK ve BİST’e bildirmek
 • SPK ve BİST’in onayları ardından sonuçları konsorsiyum üyelerine bildirmek ve Kap’ta açıklama yapılmasını sağlamak
 • Varsa fiyat istikrarı, geri alım vb. işlemlerin Yatırım Finansman tarafından gerçekleştirilmesini sağlamak

Borçlanma Aracı Aracılık Faaliyetleri

 • Borçlanma aracı ihracı ile ilgilenen şirketlerin Mali Analiz Bölümü tarafından finansal incelemesinin yapılmasını ve Firma hakkında analiz raporunun hazırlanmasını sağlamak
 • Borçlanma aracı ihracı için Firma ile imzalanacak karşılıklı yükümlülük ve yetki mektubunu Hukuk İşleri ile birlikte hazırlamak, imza sürecini takip etmek
 • Aracılık yapılacak borçlanma aracı ihracı işlemlerinde ihraç edilecek borçlanma aracının ön pazarlama faaliyetini koordine etmek,  piyasa sondajını satış ekibi ile birlikte yaparak talep durumunu belirlemek
 • Banka’nın kısmi de olsa yüklenici olarak yer aldığı borçlanma aracı ihraçlarında,  Banka portföyünde kalabilecek tutar ile ilgili Krediler Departmanı’nın görüşünü almak, Hazine Bölümü ile vade ve faiz oranlarını belirlemek
 • İhraç için gerekli tüm dokümanların formların (SPK, BIST, MKK vb.) ve hazırlanmasında Firma’ya danışmanlık vermek, SPK başvurusunun yapılmasını sağlamak
 • Gerekli evrakların düzenlenerek, BIST kotasyon başvurusunun yapılmasını sağlamak
 • Firma’nın yatırımcılara kendisini tanıtması için yatırımcı sunumunu hazırlamak
 • Hedef yatırımcı portföyü belirlenerek birebir sunum yapılması suretiyle ürünün aktif pazarlamasını yapmak ve yapılan görüşmeler ile firmaların kurumsal nitelikleri göz önüne alınarak fiyat belirlemek
 • Satışa konu menkul kıymetlerin gelen talepler doğrultusunda Hazine ve Sermaye Piyasaları Operasyonları Departmanı tarafından yatırımcılara tahsis edilmesinin ve dağıtım listelerinin oluşturulmasını sağlamak, bu listeleri SPK ve BİST’e bildirmek
 • Halka arz yoluyla yapılan ihraçlarda aracı kuruluşlara taleplerini girebilecekleri ve banka tarafından izlenecek teknik altyapının oluşturulmasını sağlamak
 • Gerekirse Banka dışı uzmanlardan görüş ve alt danışmanlık hizmeti almak için gerekli müzakereleri yürütmek ve anlaşmaları yapmak
 • Müşteriyle yürütülen projeyi kapatmak için gerekli mutabakatların yapılmasını sağlamak ve tahsilatı gerçekleştirmek
 • Kupon ödeme ve itfa tarihi takibini operasyon ile birlikte yapmak, süreci müşteri ile koordine etmek

Pazarlama Faaliyetleri

 • Bankanın yatırım politikaları, stratejileri ve dönemsel faaliyet planları doğrultusunda müşterilere pay senedi halka arzı, tahvil ihracı, şirket birleşme ve devralmaları, değerleme, fizibilite hazırlama, finansal yapılandırma, finansman temin koordinatörlüğü, şirket ve varlık satışı vb. danışmanlık ve aracılık işlemleri kapsamında pazarlama ve satış faaliyetlerini Müşteri Yönetimi Birimi ile koordineli olarak gerçekleştirmek
 • Ürün ve sektör bazında piyasa analizi yapmak, hedef müşteri segmentlerini belirlemek, daha fazla müşteriye ulaşılmasını sağlayacak yöntemleri oluşturmak
 • Bankanın ve ürünlerinin tanıtımı amacıyla müşteri segmentlerine uygun olarak sunum, broşür vb. tanıtım materyalleri hazırlamasını sağlamak
 • Bankanın ve ürünlerinin tanıtımı amacıyla Banka adına konferans, seminer vb. organizasyonlara katılmak
 • Müşteri ilişkilerinin sağlıklı olarak yürütülmesi için proje yöneticileri ile birlikte müşteri ziyaretlerinde bulunmak, yapılan görüşmeleri kayda geçirmek ve ilgili kişileri bilgilendirmek
 • Banka ve iştiraklerin tüm ürünlerinden elde edilen gelirlerinin artırılmasına yönelik çapraz satış faaliyetlerinin yürütülmesi için çalışmaları ilgili Müdürlükler ve Müşteri Yönetimi Birimi ile koordineli olarak gerçekleştirmek
 • Yatırım Bankacılık ürünlerinin daha etkin pazarlanması için alternatif pazarlama kanallarını araştırmak ve bunlardan Kurumsal İletişim ile koordineli olarak faydalanmak